Regulamin korzystania z dostępu do pytań kontrolnych przed egzaminem operatora

SPIS TREŚCI:  

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. POZYSKIWANIE ADRESÓW E-MAIL
 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 5. PRAWA UŻYTKOWNIKA
 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 7. ZMIANY REGULAMINU
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 9. WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD USŁUG 

 

 

 • Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z dostępu pytań kontrolnych przed egzaminem operatora (dalej zwanej “Usługą”) udostępnianej przez BIAŁECKI Sp. z o.o. (dalej zwanej “Usługodawcą”) w ramach strony internetowej www.bialecki.pl.
  2. Korzystając z Usługi, Użytkownik akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 • Pozyskiwanie adresów e-mail
  1.  W celu uzyskania dostępu do materiałów objętych Usługą, Użytkownik zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, w tym imię, nazwisko oraz adres e-mail.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia korzystanie z Usługi.
  3. Usługodawca gwarantuje poufność i ochronę przekazanych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności.

 • Cele przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe Użytkownika przekazane w ramach korzystania z Usługi są przetwarzane w celu umożliwienia dostępu do materiałów objętych Usługą oraz przesyłania informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych dotyczących oferty Usługodawcy.
  2. Usługodawca zapewnia, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 • Ochrona danych osobowych
  1. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony przekazanych danych osobowych Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Dane osobowe Użytkownika nie będą udostępniane osobom trzecim bez jego wyraźnej zgody, chyba że jest to konieczne do świadczenia Usługi lub wymagane przez przepisy prawa.

 • Prawa Użytkownika
  1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.
  2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych poprzez skorzystanie z opcji wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą pod adresem sklep@bialecki.pl lub skorzystać z opcji wycofania zgody dostępnej w ustawieniach konta użytkownika.

 • Własność intelektualna
  1. Materiały udostępniane w ramach Usługi są chronione prawami autorskimi i stanowią własność Usługodawcy.
  2. Użytkownik ma prawo korzystać z materiałów objętych Usługą wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych.
  3. Jakiekolwiek wykorzystywanie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie materiałów bez zgody Usługodawcy jest zabronione.

 • Zmiany regulaminu
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie.
  2. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie Usługodawcy.
  3. Kontynuowanie korzystania z Usługi po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację nowego regulaminu.

 • Postanowienia końcowe
  1. W przypadku wszelkich sporów wynikających z korzystania z Usługi, strony będą dążyć do ich rozstrzygnięcia drogą negocjacji.
  2. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego.
  3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 05.06.2023r.

 

 • Wzór oświadczenia o odstąpieniu od usług

 

Oświadczenie o odstąpieniu od usług

[Nazwa Usługodawcy] [Adres Usługodawcy] [Kod pocztowy i miejscowość]

Data: [Wprowadź datę]

Ja, [Imię i nazwisko Klienta], zamieszkały/a pod adresem [Adres Klienta], oświadczam niniejszym, że zgodnie z moimi prawami jako Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odstępuję od korzystania z usług [Nazwa Usługi], świadczonych przez [Nazwa Usługodawcy].

Proszę o bezzwłoczne zaprzestanie przetwarzania moich danych osobowych oraz zaprzestanie wysyłania informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych na mój adres e-mail [Adres e-mail Klienta].

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego oświadczenia oraz podjęcie niezbędnych działań w celu usunięcia moich danych osobowych z Państwa systemu.

Zgodnie z przepisami prawa, oczekuję zwrotu wszelkich danych osobowych przekazanych w ramach korzystania z usług [Nazwa Usługi].

Z poważaniem,

[Imię i nazwisko Klienta] [Adres Klienta] [Podpis Klienta]

 

 

Prosimy o zapoznanie się z powyższym regulaminem przed skorzystaniem z Usługi.

 

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

#MY

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!