Regulamin sklepu internetowego

SPIS TREŚCI:  

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT 
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU 
 6. SPOSOBY I TERMINY WYKONANIA USŁUGI 
 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 
 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR 
 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
 10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 
 11. OPINIE O PRODUKTACH 
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 13. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
 

Ten Regulamin Sklepu Internetowego został przygotowany przez prawników serwisu Prokonsumencki.pl. Sklep Internetowy  www.bialecki.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach  Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są  nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie  mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących  przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej  niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je  stosować. 

 

 

 

 
 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.bialecki.pl prowadzony jest przez BIAŁECKI SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Tadeusza  Kościuszki 341, 40-690 Katowice); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000269130; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód  w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 1 007 940 zł;  NIP: 6332149310; REGON: 240536594, adres poczty elektronicznej: sklep@bialecki.pl oraz numer telefonu  kontaktowego: 799 018 405 

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu  Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej. 

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień  niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy  i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności  zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie  Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a  także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie  ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych  osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem  wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy). 

1.4. Definicje: 

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta. 

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz  określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 

1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych  przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności  prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa  przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.). 1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór  zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę  oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym. 

1.4.7. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym (1) rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi, tj.  zawierająca treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączona w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi  cyfrowej uniemożliwiłby jej prawidłowe funkcjonowanie), lub (2) usługa (inna niż cyfrowa) będące przedmiotem Umowy  Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.  

1.4.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego. 

1.4.9. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.bialecki.pl. 

1.4.10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – BIAŁECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w  Katowicach (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269130; sąd rejestrowy, w którym  przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 1 007 940 zł; NIP: 6332149310; REGON: 240536594,  adres poczty elektronicznej: sklep@bialecki.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 799 018 405 

1.4.11. UMOWA SPRZEDAŻY – (1) umowa sprzedaży Produktu (w przypadku rzeczy ruchomych oraz rzeczy ruchomych z  elementami cyfrowymi), (2) umowa o świadczenie lub korzystanie z Produktu (w przypadku usługi innej niż cyfrowa oraz pozostałych Produktów) zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu  Internetowego. 

1.4.12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za  pośrednictwem Sklepu Internetowego i niebędąca Produktem. 

1.4.13. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach  przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do  czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której  ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.  

1.4.14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.  827 ze zm.). 

1.4.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio  do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. 

 

 • 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 
 

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia. 2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1)  wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta  poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W  Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i  nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty  elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami  niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w  każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do  Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bialecki.pl lub też pisemnie  na adres: ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. 

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po  wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu  na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu  istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi  komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne  jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer  domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób  płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru  NIP. 

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega  zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania  składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.  

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:  (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3)  przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub  Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768. 

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami  mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób  trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę  obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych wskazany jest w pkt. 7. Regulaminu. 

 

 • 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 
 

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia  za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.  

3.2. Cena Produktu lub wynagrodzenie za Produkt uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego podane jest w złotych  polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie lub wynagrodzeniu wraz z podatkami , a gdy charakter Produktu nie pozwala,  rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane,, a także o  kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie  można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu  Internetowego, w tym także w trakcie składania Zamówienia oraz w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się  Umową Sprzedaży. W razie Umowy Sprzedaży Produktu zawieranej na czas nieoznaczony lub obejmującej  prenumeratę Sprzedawca podaje w ten sam sposób łączną cenę lub wynagrodzenie obejmujące wszystkie płatności za  okres rozliczeniowy, a gdy Umowa Sprzedaży przewiduje stałą stawkę – także łączne miesięczne płatności. 

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia 3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta  Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.  

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje  Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez  przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres  poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego  przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1)  udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,  o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie  informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy. 

 

 • 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT 
 

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: 

4.1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. 

4.1.2. Płatności elektroniczne, płatności Blikiem i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu iMoje.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.imoje.pl.

4.1.2.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi, płatnościami Blikiem i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu iMoje.pl. Obsługę płatności elektronicznych, płatności Blikiem i kartą płatniczą prowadzi:

4.1.2.1.1. iMoje.pl – spółka ING BANK ŚLĄSKI S.A. z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130 100 000,00 zł opłacony w całości, NIP: 6340135475, REGON: 271514909.

4.1.3. Płatności w systemie ratalnym lub odroczonym – płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z  kredytu udzielonego przez BACCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie  (adres siedziby: Al. Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386087, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w  wysokości 7 984 400, NIP: 9512334714. 

4.2. Termin płatności 

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient  obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

 

 • 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU 
 

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w  tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w  zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili  wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.  

5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.  

5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: 

5.4.1. Przesyłka pocztowa. 

5.4.2. Przesyłka kurierska. 

5.4.3. Odbiór osobisty dostępny pod adresami:  

5.4.3.1. ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00. 5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie  składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy  jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy  Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: 

5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od  dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy. 

5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym lub odroczonym – od dnia powiadomienia  Sprzedawcy przez kredytodawcę o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia uznania  rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu. 

5.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego  Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego  Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach  gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć  7 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. 

Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób: 5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od  dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy. 

5.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym lub odroczonym – od dnia powiadomienia  Sprzedawcy przez kredytodawcę o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia uznania  rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu. 

 

 • 6. SPOSOBY I TERMINY WYKONANIA USŁUGI 
 

6.1. Niniejszy punkt 6 Regulaminu ma zastosowanie do Produktów będących usługami. 

6.2. W przypadku Produktu będącego usługą, termin i sposób wykonania usługi określony jest w opisie Produktu na stronie  Sklepu Internetowego lub też może być przedmiotem indywidualnych ustaleń między Klientem i Sprzedawcą po  zawarciu Umowy Sprzedaży. 

6.3. Sprzedawca jest odpowiedzialny za prawidłowość i rzetelność świadczonych usług. Sprzedawca dokłada wszelkich  starań, aby usługi wykonywane były zgodnie z obowiązującymi standardami. 

6.4. Sprzedawca może posługiwać się przy wykonywaniu usług podmiotami trzecimi, którym zleci wykonanie części lub  całości usługi, z zastrzeżeniem, że odpowiada za ich zaniechania i działania jak za własne. Sprzedawca zapewnia przy  tym, aby wybrany przez niego podmiot odpowiedzialny za wykonanie usługi posiadał stosowne uprawnienia i wymagane  kwalifikacje do udzielania porad i informacji wchodzących w zakres usługi. 

6.5. Klient może zrezygnować z usługi jedynie z ważnych przyczyn (takich jak np. nagła choroba Klienta) w drodze  wypowiedzenia przesłanego Sprzedawcy co najmniej drogą poczty elektronicznej (e-mail) lub w wiadomości SMS  najpóźniej przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Klient obowiązany jest w takim wypadku pokryć wydatki poniesione  przez Sprzedawcę w celu realizacji usługi oraz uiścić wynagrodzenie odpowiadające wykonanym przez Sprzedawcę do  tej pory czynnościom.

6.6. Jeżeli przed rozpoczęciem świadczenia usługi nastąpi rezygnacja przez Sprzedawcę z przyczyn, za które Klient nie  ponosi odpowiedzialności, albo umowa zostanie rozwiązana lub wygaśnie z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron (w  szczególności zdarzeń o charakterze siły wyższej), Klient jest uprawniony do otrzymania pełnego zwrotu zapłaconych  kosztów. 

6.7. W przypadku niewykonania usługi w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy (np.  spowodowanych awarią techniczną, wypadkami losowymi itd.), Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia wykonania  usługi w innym uzgodnionym z Klientem terminie. O przewidywanych zmianach Sprzedawca zobowiązuje się  poinformować Klienta niezwłocznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Klienta podany w Zamówieniu lub  przesłanie wiadomości SMS pod podany numer telefonu. W przypadku nieprzyjęcia propozycji Sprzedawcy, Klient  uprawniony jest do otrzymania zwrotu płatności za niezrealizowaną w terminie usługę. 

6.8. Powyższe postanowienia Regulaminu nie ograniczają ani nie wyłączają ustawowego prawa konsumenta do odstąpienia  od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w pkt. 9 Regulaminu. 

 

 • 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 
 

7.1. Niniejszy punkt 7. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Usług  Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego. 

7.2. Reklamacja może zostać złożona na przykład: 

7.2.1. pisemnie na adres: ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice; 

7.2.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bialecki.pl. 7.3. Przesłanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690  Katowice. 

7.3. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności  rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do  zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3)  danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w  zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

7.4. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji  zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy. 

7.5. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt)  związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o  podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie  reklamacji przez Sprzedawcę.  

7.6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej  otrzymania. 

7.7. Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Sprzedawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami  prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą  elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Poniżej wskazane są dodatkowe informacje  dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży:  

7.7.1. W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży  zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu  obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w  szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę  fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu  rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje  wyłączona. 

7.7.2. W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z  wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na  podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o  Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g Ustawy  o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy  względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży. 

7.8. Poza odpowiedzialnością ustawową na Produkt może zostać udzielona gwarancja – jest to odpowiedzialność umowna  (dodatkowa) i można z niej skorzystać, gdy dany Produkt jest objęty gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez  inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta lub dystrybutora). Szczegółowe warunki dotyczące  odpowiedzialności na podstawie gwarancji, w tym także dane podmiotu odpowiedzialnego za realizację gwarancji oraz  podmiotu uprawnionego do skorzystania z niej są dostępne w opisie gwarancji, np. w karcie gwarancyjnej lub w innym  miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji. Sprzedawca wskazuje, że w przypadku braku zgodności Produktu z umową Klientowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy oraz że gwarancja nie ma  wpływu na te środki ochrony prawnej. 

7.9. Zawarte w punkcie 7.8.2. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Klienta będącego  osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy  wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu  wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 

 • 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR 
 

8.1. Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np.  poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i  narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące  możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się  polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/

8.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między  innymi udzielanie konsumentom informacji dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z  punktem konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2)  za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub (3) pisemnie lub  osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030). 

8.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania  reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego;  (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji; lub (3) pomoc  powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy  ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są  między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440  220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora). 

8.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy  konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i  wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do  pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy  sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html). 

 

 • 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
 

9.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania  przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.7 Regulaminu. Do zachowania terminu  wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na  przykład:  

9.1.1. pisemnie na adres: ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice; 

9.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bialecki.pl. 

9.2. Zwrot Produktu – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) w ramach odstąpienia od umowy  może nastąpić na adres: ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. 

9.3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta  oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 13 Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest  to obowiązkowe. 

9.4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 

9.4.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od  objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w  przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od  objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów 

przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; 

9.4.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. 

9.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

9.6. Produkty – rzeczy ruchome, w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi:

9.6.1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania  oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,  w tym koszty dostarczenia Produktu – rzeczy ruchomej, w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi (z wyjątkiem  dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy  zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego  samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,  który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy  ruchomych z elementami cyfrowymi) – jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta,  może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub  dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

9.6.2. W przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – konsument ma  obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy,  zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że  Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed  jego upływem.  

9.6.3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z  elementami cyfrowymi) – będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia  charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

9.7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument: 9.7.1. W przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – jeżeli konsument  wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym,  Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 9.7.2. W przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – konsument ponosi  bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 

9.7.3. W przypadku Produktu – usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed  upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu  takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty  oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub  wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa  spełnionego świadczenia. 

9.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 9.8.1. (1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni  usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że  po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w  której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i  które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest  Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) – nieprefabrykowany, wyprodukowany według  specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem  świadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) – ulegający szybkiemu  zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt – rzecz  ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) – dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po  otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli  opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty – rzeczy ruchome (w  tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają  nierozłącznie połączone z innymi rzeczami ruchomymi, w tym rzeczami ruchomymi z elementami cyfrowymi; (7) w  której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy  Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego  przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,  których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty – rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami  cyfrowymi) -,inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy  przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia  są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli  opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem  umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania,  innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z  wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres  świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które  konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą  konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez  Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowipotwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta; (14) o  świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których konsument wyraźnie  zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za  wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta. 

9.9. Zawarte w niniejszym punkcie 9. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio  związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru  zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,  udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 

 • 10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 

10.1. Niniejszy punkt 10. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą  wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem. Ponadto od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów  zawartych od tego dnia niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte nie są skierowane i tym  samym nie wiążą Klienta lub Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej  działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,  wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na  podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chyba że zastosowanie do tych  osób postanowień zawartych w tym punkcie Regulaminu nie jest niedozwolone. 

10.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej  zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie  Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. 

10.3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje  wyłączona. 

10.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. 10.5. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości  albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży. 10.6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez  wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia. 

10.7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną,  jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do  wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego  tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń  kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku  zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi  odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia  umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za  opóźnienie w przewozie przesyłki. 

10.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi  właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy. 

 

 • 11. OPINIE O PRODUKTACH 
 

11.1. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom wystawianie i dostęp do opinii o Produktach oraz o Sklepie Internetowym na  zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.  

11.2. Wystawienie opinii przez Klienta możliwe jest po skorzystaniu z formularza umożliwiającego dodanie opinii o Produkcie  lub Sklepie Internetowym. Formularz ten może być udostępniony bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (w tym  także za pomocą zewnętrznego widgetu) lub może zostać udostępniony za pomocą indywidualnego linku otrzymanego  przez Klienta po zakupie na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Dodając opinię, Usługobiorca może  również dodać ocenę graficzną lub zdjęcie Produktu – jeżeli taka opcja jest dostępna w formularzu opinii. 

11.3. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym  Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub  pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie Internetowym może być  wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu Internetowego.  

11.4. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań  stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności  intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania  zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.

11.5. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (np. przy danym Produkcie) lub w  zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Sprzedawca i do którego odsyła na stronie Sklepu  Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego).  

11.6. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów:  11.6.1. Opublikowanie opinii wystawianej za pomocą formularza dostępnego bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego  wymaga wcześniejszej weryfikacji przez Sprzedawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z  Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego – w tym  wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym, a w przypadku opinii o  Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki. 11.6.2. Sprzedawca wysyła swoim Klientom (w tym także za pomocą zewnętrznego serwisu zbierającego opinie, z którym  współpracuje) indywidualny link na podany przez niego przy zakupie adres poczty elektronicznej – w ten sposób  dostęp do formularza opinii otrzymuje wyłącznie Klient, który dokonał zakupu Produktu w Sklepie Internetowym.  11.6.3. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie,  czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo  skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu  Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.  

11.7. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany  Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie  7. Regulaminu. 

11.8. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów  oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia  opnie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.  

 

 • 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim. 

12.2. Zmiana Regulaminu: 

12.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest:  zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów lub terminów płatności lub dostaw, podlegania obowiązkowi prawnemu lub  regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług  Elektronicznych; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z  ochroną Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym  oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w  jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 

12.2.2. Powiadomienie o proponowanych zmianach wysyłane jest z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed dniem wejścia w  życie tych zmian, z zastrzeżeniem zmiana może być wprowadzona bez zachowania 15-dniowego okresu  powiadomienia w przypadku, gdy Usługodawca: (1) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie  którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu  powiadomienia; lub (2) musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i  bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i  Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi  zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. W dwóch ostatnich przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim,  wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie  dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca. 

12.2.3. W przypadku umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) Usługobiorca ma prawo  rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia o proponowanych zmianach. Rozwiązanie  takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o  charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach,  zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w  dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane  zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o innym  charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy  przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już  składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. 

12.2.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem  obecnych konsument ma prawo odstąpienia od umowy. 

12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy  prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy  powszechnie obowiązującego prawa. 

 

 • 13. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA) 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

– Adresat:  

BIAŁECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 1. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice 

bialecki.pl 

sklep@bialecki.pl 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących  towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących  towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

– Adres konsumenta(-ów) 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

– Data 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

#MY

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!