Polityka prywatności

SPIS TREŚCI:  

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH 
 3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM 
 4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM 
 5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM 
 6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 
 7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA 
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem  obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim  zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy,  cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.  

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest BIAŁECKI SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Tadeusza  Kościuszki 341, 40-690 Katowice); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000269130; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Katowice 

Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 1  007 940 zł; NIP: 6332149310; REGON: 240536594, adres poczty elektronicznej: sklep@bialecki.pl oraz numer  telefonu kontaktowego: 799 018 405 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu  Internetowego i Sprzedawcą. 

1.3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora: Sebastian Sojka, +48 663 272 277,  s.sojka@bialecki.pl.  

1.4. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  – zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 

1.5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym  podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z  zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie  wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce  prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie  Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych  osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę  z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych  do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu  Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym  wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek  przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub  rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków. 

1.6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane  osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1)  przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu  przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są  przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to  niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie  bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem  przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków  technicznych lub organizacyjnych. 

1.7. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób  fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i  organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające  pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.  

1.8. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w  Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego. 

 

 1. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH 
 

2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na  przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest  niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie  osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku  prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie  uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których  nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,  wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 

2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z  podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych  Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki  prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.  

 1. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM 
 

3.1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z  działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym lub przez Administratora.  Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania  zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie  Administratora. 

3.2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów niebędących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. Podany wyżej zakres ma charakter maksymalny, co oznacza, że nie w każdym przypadku wskazane dane osobowe będą faktycznie przetwarzane przez Administratora (uzależnione jest to m. in. od działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta).

3.2.1 Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach, na  podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli: 

Cel przetwarzania danych 

Podstawa prawna przetwarzania danych 

Okres przechowywania danych

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub  umowy o świadczenie Usługi  Elektronicznej lub podjęcie działań  na żądanie osoby, której dane  dotyczą, przed zawarciem w/w  umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia  RODO (wykonanie umowy) – 

przetwarzanie jest niezbędne do  wykonania umowy, której stroną jest  osoba, której dane dotyczą, lub do  podjęcia działań na żądanie osoby,  której dane dotyczą, przed zawarciem  umowy

Dane są przechowywane przez okres  niezbędny do wykonania, rozwiązania  lub wygaśnięcia w inny sposób  zawartej Umowy Sprzedaży lub  umowy o świadczenie Usługi  

Elektronicznej.

Marketing bezpośredni 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia  RODO (prawnie uzasadniony interes  administratora) – przetwarzanie jest  niezbędne do celów wynikających z  prawnie uzasadnionych interesów  Administratora – polegających na  dbaniu o interesy i dobry wizerunek 

Dane są przechowywane przez okres  istnienia prawnie uzasadnionego  interesu realizowanego przez  

Administratora, nie dłużej jednak niż  przez okres przedawnienia roszczeń  Administratora w stosunku do osoby,  której dane dotyczą, z tytułu 

 

Administratora, jego Sklepu  

Internetowego oraz dążeniu do  sprzedaży Produktów

prowadzonej przez Administratora  działalności gospodarczej. Okres  przedawnienia określają przepisy  prawa, w szczególności Kodeksu  Cywilnego (podstawowy termin  przedawnienia dla roszczeń  

związanych z prowadzeniem  

działalności gospodarczej wynosi trzy  lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa  lata). 

Administrator nie może przetwarzać  danych w celu marketingu  

bezpośredniego w przypadku  

wyrażenia skutecznego sprzeciwu w  tym zakresie przez osobę, której dane  dotyczą.

Marketing 

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia  RODO (zgoda) – osoba, której dane  dotyczą, wyraziła zgodę na  

przetwarzanie swoich danych  

osobowych w celach marketingowych  przez Administratora

Dane przechowywane są do momentu  wycofania zgody przez osobę, której  dane dotyczą na dalsze przetwarzanie  jej danych w tym celu.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia  RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o  rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia  2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze  zm.) – przetwarzanie jest niezbędne  do wypełnienia obowiązku prawnego  ciążącego na Administratorze

Dane są przechowywane przez okres  wymagany przepisami prawa 

nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg rachunkowych  (5 lat, licząc od początku roku  

następującego po roku obrotowym,  którego dane dotyczą).

Ustalenie, dochodzenie lub  

obrona roszczeń jakie może  podnosić Administrator lub jakie  mogą być podnoszone wobec  Administratora 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia  RODO (prawnie uzasadniony interes  administratora) – przetwarzanie jest  niezbędne do celów wynikających z  prawnie uzasadnionych interesów  Administratora – polegających na  ustaleniu, dochodzeniu lub obronie  roszczeń, jakie może podnosić  Administrator lub jakie mogą być  podnoszone wobec Administratora

Dane są przechowywane przez okres  istnienia prawnie uzasadnionego  interesu realizowanego przez  

Administratora, nie dłużej jednak niż  przez okres przedawnienia roszczeń  jakie mogą być podnoszone wobec  Administratora (podstawowy termin  przedawnienia dla roszczeń wobec  Administratora wynosi sześć lat).

Korzystanie ze strony Sklepu  Internetowego i zapewnienie jej  prawidłowego działania

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia  RODO (prawnie uzasadniony interes  administratora) – przetwarzanie jest  niezbędne do celów wynikających z  prawnie uzasadnionych interesów  Administratora – polegających na  prowadzeniu i utrzymaniu strony  Sklepu Internetowego

Dane są przechowywane przez okres  istnienia prawnie uzasadnionego  interesu realizowanego przez  

Administratora, nie dłużej jednak niż  przez okres przedawnienia roszczeń  Administratora w stosunku do osoby,  której dane dotyczą, z tytułu  

prowadzonej przez Administratora  działalności gospodarczej. Okres  przedawnienia określają przepisy  prawa, w szczególności Kodeksu  Cywilnego (podstawowy termin  przedawnienia dla roszczeń  

związanych z prowadzeniem  

działalności gospodarczej wynosi trzy  lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).

Prowadzenie statystyk i analiza  ruchu w Sklepie Internetowym

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia  RODO (prawnie uzasadniony interes  administratora) – przetwarzanie jest  niezbędne do celów wynikających z  prawnie uzasadnionych interesów  Administratora – polegających na  prowadzeniu statystyk i analizie ruchu  w Sklepie Internetowym celem 

Dane są przechowywane przez okres  istnienia prawnie uzasadnionego  interesu realizowanego przez  

Administratora, nie dłużej jednak niż  przez okres przedawnienia roszczeń  Administratora w stosunku do osoby,  której dane dotyczą, z tytułu  

prowadzonej przez Administratora 

 

poprawy funkcjonowania Sklepu  Internetowego i zwiększenia  

sprzedaży Produktów

działalności gospodarczej. Okres  przedawnienia określają przepisy  prawa, w szczególności Kodeksu  Cywilnego (podstawowy termin  

przedawnienia dla roszczeń  

związanych z prowadzeniem  

działalności gospodarczej wynosi trzy  lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa  lata).

 1. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM 
 

4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne  jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania,  kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów  przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i  organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane  dotyczą. 

4.2. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator  zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień  ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a w przypadku innych państw, że przekazanie odbywać się będzie na  podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Administrator zapewnia, że osoba, której dane dotyczą ma  możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz  w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką  prywatności. 

4.3. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce  prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne  do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.  Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi  współpracującemu z Administratorem.  

4.4. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub  kategoriom odbiorców:  

4.4.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki – w  przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub  przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi  lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu  zewnętrznego – podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania  dostawy Produktu Klientowi. 

4.4.2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie  Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane  osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie  Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.  

4.4.3. podmioty kredytujące / leasingodawcy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu  płatności w systemie ratalnym lub płatności leasingowej Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta  wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie  Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta. 

4.4.4. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne,  umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i  świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania  komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy  oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia  zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w  zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności. 

4.4.5. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe,  prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator  udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku  oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką  prywatności. 

 

 1. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM 
 

5.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu  decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych  konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze, Administrator podaje w  tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.  

5.2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje  podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży  czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w  Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o  niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub  preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu  Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z  otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym. 

5.3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na  stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego  Produktu w Sklepie Internetowym czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie  Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby,  aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.  

5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na  zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny  sposób istotnie na nią wpływa. 

 

 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 
 

6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo  żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia  zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są  w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.  

6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na  podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO  oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

6.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn  związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6  ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na  podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych,  chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec  interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby  marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec  przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w  jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 

6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, można kontaktować się z  Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora  wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu  Internetowego.  

 

 1. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA 
 

7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i  zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa,  czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep  Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m. in. tutaj:  https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. 

7.2. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Sklepu Internetowego można podzielić na różne rodzaje, według  następujących kryteriów:

Ze względu na ich dostawcę1) własne (tworzone przez stronę 

Ze względu na ich okres  

przechowywania na urządzeniu 

Ze względu na cel ich stosowania1) niezbędne (umożliwiające 

Sklepu Internetowego  

Administratora) oraz  

2) należące do osób/podmiotów  trzecich (innych niż  

Administrator)

osoby odwiedzającej stronę  Sklepu Internetowego:  

1) sesyjne (przechowywane do  czasu wylogowania się ze  

Sklepu Internetowego lub  

wyłączenia przeglądarki  

internetowej) oraz  

2) stałe (przechowywane przez  określony czas, zdefiniowany  

przez parametry każdego pliku  lub do czasu ręcznego  

usunięcia)

prawidłowe funkcjonowanie strony  Sklepu Internetowego),  

2) funkcjonalne/preferencyjne  

(umożliwiające dostosowanie  

strony Sklepu Internetowego do  preferencji osoby odwiedzającej  stronę),  

3) analityczne i wydajnościowe  

(gromadzące informacje o  

sposobie korzystania ze strony  

Sklepu Internetowego), 

4) marketingowe, reklamowe i  

społecznościowe (zbierające  

informacje o osobie odwiedzającej  stronę Sklepu Internetowego w  celu wyświetlania tej osobie  

reklam, ich personalizacji,  

mierzeniu skuteczności i  

prowadzenia innych działań  

marketingowych w tym również na  stronach internetowych odrębnych  od strony Sklepu Internetowego,  takich jak portale społecznościowe  albo inne strony należące do tych  samych sieci reklamowych co  

Sklep Internetowy)

7.3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony  Sklepu Internetowego w następujących konkretnych celach: 

Cele stosowanie plików Cookies  w Sklepie Internetowym  

Administratora

identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i  pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne)

zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia  (pliki Cookies niezbędne)

zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub  danych logowania do Sklepu Internetowego (pliki Cookies niezbędne lub/i  funkcjonalne/preferencyjne)

dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych  preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu  strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego (pliki  Cookies funkcjonalne/preferencyjne)

prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania  ze strony Sklepu Internetowego (pliki Cookies analityczne i wydajnościowe)

wyświetlania i renderowania reklam, ograniczania liczby wyświetleń reklam  oraz ignorowania reklam, których Usługobiorca nie chce oglądać, mierzenia  skuteczności reklam, a także personalizacji reklam, to jest badania cech  zachowania osób odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową  analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach,  słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam  dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy  odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google  Ireland Ltd. oraz Meta Platforms Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe,  reklamowe i społecznościowe)

7.4. Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania  plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę Sklepu Internetowego jest możliwe w  następujący sposób:

W przeglądarce Chrome:  

(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę 

W przeglądarce Firefox:  

(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę 

W przeglądarce Internet Explorer:  (1) kliknij menu „Narzędzia”, (2) 

kłódki po lewej stronie, (2) przejdź  do zakładki „Pliki cookie”.

tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do  zakładki „Dopuszczone” lub  

„Zablokowane”, (3) kliknij pole  „Ciasteczka śledzące między  

witrynami”, „Elementy śledzące  serwisów społecznościowych” lub  „Treści z elementami śledzącymi”

przejdź do zakładki „Opcje  

internetowe”, (3) przejdź do zakładki  „Ogólne”, (4) przejdź do zakładki  „Ustawienia”, (5) kliknij pole „Wyświetl  pliki”

W przeglądarce Opera:  

(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę  kłódki po lewej stronie, (2) przejdź  do zakładki „Pliki cookie”.

w przeglądarce Safari:  

(1) kliknij menu „Preferencje”, (2)  przejdź do zakładki „Prywatność”, (3)  kliknij w pole „Zarządzaj danymi  witryn”

Niezależnie od przeglądarki, za  pomocą narzędzi dostępnych np. na  stronie:  

https://www.cookiemetrix.com/ lub:  https://www.cookie-checker.com/

7.5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików  Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej  przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć  możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre  funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia  poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków  składania Zamówienia). 

7.6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z  plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez  ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies  oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy  przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): 

w przeglądarce Chrome 

w przeglądarce Firefox 

w przeglądarce Internet Explorer 

w przeglądarce Opera 

w przeglądarce Safari 

w przeglądarce Microsoft Edge 

7.7. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych  przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają  Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są  w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepu Internetowego i analizie  ruchu w Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w  Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania osób odwiedzających Sklep Internetowy  oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których  odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania. 

7.8. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej  aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki  udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.  

7.9. W związku z możliwością korzystania przez Administratora w Sklepie Internetowym z usług reklamowych i  analitycznych dostarczanych przez Google Ireland Ltd., Administrator wskazuje, że pełna informacja o zasadach  przetwarzania danych osób odwiedzających Sklep Internetowy (w tym informacji zapisanych w plikach Cookies) przez  Google Ireland Ltd. znajduje się w polityce prywatności usług Google dostępnej pod adresem internetowym:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

8.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.

8.2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

#MY

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!