kursy URE, kursy SEP

Kurs G2 – grupa ciepłownicza

Co to za kurs?

Kurs niniejszy przeznaczony jest dla osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych grupy II. Po kursie odbywa się egzamin przed komisją kwalifikacyjną URE.

Stanowiska eksploatacji, to stanowiska osób wykonujących prace w w/w zakresie, stanowiska dozoru, to stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie w/w oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osób zainteresowanych albo na wniosek pracodawcy zatrudniającego te osoby.

Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu komisja kwalifikacyjna wydaje świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się dozorem i  eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Czego dotyczy grupa II?

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW i mocy nie wyższej niż 500 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 2. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 500 kW i o mocy nie wyższej niż 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 3. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 4.  Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW i o przesyle ciepła nie wyższym niż 500 kW;
 5. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 500 kW;
 6. Turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 15 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 7. Turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 15 MW i o mocy nie wyższej niż 100 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 8. Turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 100 MW i o mocy nie wyższej niż 500 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 9. Turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 500 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 10. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;
 11. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 500 kW;
 12. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;
 13. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 500 kW;
 14. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;
 15. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 500 kW;
 16. Sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW i o mocy nie wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 17. Sprężarki o mocy wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 18. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 19. Piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW;
 20. Urządzenia umożliwiające przechowywanie ciepła lub chłodu w celu ich późniejszego wykorzystania o mocy wyższej niż 10 kW;
 21. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Co będziesz umiał po kursie?
 • Uzyskasz wiedzę z zakresu urządzeń, wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych dla określonej grupy.
 • Nauczysz się:
  • stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
  • stosować prawidłowe metody wykonywania czynności na danym stanowisku,
  • wykonywać w sposób prawidłowy czynności na danym stanowisku,
  • przestrzegać parametrów w wykonywaniu czynności na danym stanowisku,
  • rozpoznawać zagrożenia w wykonywaniu czynności na danym stanowisku.
Minimalne warunki przyjęcia na kurs:
 • wiek: ukończone 18 lat,
 • wykształcenie: co najmniej ukończona ZSZ o kierunku elektrycznym lub oświadczenie pracodawcy o wykonywaniu prac we wnioskowanym zakresie.
Kto Cię będzie uczył?

Kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia na kursach eksploatacji i dozoru urządzeń i sieci elektrycznych oraz elektroenergetycznych posiada odpowiednie wykształcenie i wiedzę potrzebne do prowadzenia zajęć, uprawnienia pedagogiczne, uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń i sieci, dodatkowo legitymuje się wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym oraz zawodowym.

dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Zainteresował Cię ten kurs? Napisz do nas!


Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o.[ czytaj więcej... ], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Kursy i szkolenia