kursy URE, kursy SEP

Kurs G1 – grupa elektryczna

Co to za kurs?

Kurs niniejszy przeznaczony jest dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem sieci, urządzeń i instalacji energetycznych, wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną na stanowisku eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym. Po kursie odbywa się egzamin przed komisją kwalifikacyjną URE.

Stanowiska eksploatacji, to stanowiska osób wykonujących prace w w/w zakresie, stanowiska dozoru, to stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie w/w oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osób zainteresowanych albo na wniosek pracodawcy zatrudniającego te osoby.

Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu komisja kwalifikacyjna wydaje świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się dozorem lub eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Czego dotyczy grupa I?

Grupa dotyczy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

 1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;
 3. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV;
 4. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV;
 5. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV;
 6. Zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;
 7. Urządzenia elektrotermiczne;
 8. Urządzenia do elektrolizy;
 9. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 10. Elektryczna sieć trakcyjna;
 11. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 12. Urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyższej niż 10 kW;
 13. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Co będziesz umiał po kursie?
 • Uzyskasz wiedzę z zakresu urządzeń, wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych dla określonej grupy.
 • Nauczysz się:
  • stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
  • stosować prawidłowe metody wykonywania czynności na danym stanowisku,
  • wykonywać w sposób prawidłowy czynności na danym stanowisku,
  • przestrzegać parametrów w wykonywaniu czynności na danym stanowisku,
  • rozpoznawać zagrożenia w wykonywaniu czynności na danym stanowisku.
Minimalne warunki przyjęcia na kurs:
 • wiek: ukończone 18 lat,
 • wykształcenie: co najmniej ukończona ZSZ o kierunku elektrycznym lub oświadczenie pracodawcy o wykonywaniu prac we wnioskowanym zakresie.
Kto będzie Cię uczył?

Kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia na kursach eksploatacji i dozoru urządzeń i sieci elektrycznych oraz elektroenergetycznych posiada odpowiednie wykształcenie i wiedzę potrzebne do prowadzenia zajęć, uprawnienia pedagogiczne, uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń i sieci, dodatkowo legitymuje się wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym oraz zawodowym.

dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Zainteresował Cię ten kurs? Napisz do nas!


Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o.[ czytaj więcej... ], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Kursy i szkolenia